Un últim estudi realitzat per la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital posa de manifest que, si bé el grau de digitalització és similar en les tres províncies, les majors bretxes digitals tenen a veure amb factors socioeconòmics i demogràfics. 

 

S’ha arribat a aquesta conclusió després de realitzar una macroenquesta entre 4000 valencians i valencianes. Per a determinar aquests resultats, es van prendre com a referència cinc indicadors: l’accés, l’ús, les competències, l’autopercepció de facilitat i la confiança en internet. 

 

En l’apartat demogràfic es va definir que a uns certs col·lectius socials els és més complicat adaptar-se a aquesta nova realitat digital, i fins i tot poden quedar completament exclosos d’ella. D’altra banda, sota criteris socioeconòmics es va analitzar com s’agreuja la bretxa digital per un menor nivell d’estudis, una situació laboral inestable o uns baixos ingressos en la llar.

Més informació a aquest article de Castellón Plaza.